ความหมายของจิตอาสาที่ถูกต้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระขอความกรุณากรุณา ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงงานจิตสมัครใจพระราชทานตามแนวความคิดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งแสดงจิตสำนึกในบุญคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อผลดีสุขของพสกนิกร ดังนี้เพื่อประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี เป็นสุขแล้วก็ประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานของรัฐในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการกระทำงานร่วมกับ หน่วยงาน ข้างนอกอีกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน แล้วก็ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวความคิด มีบทบาทควบคุม อำนวยการและก็ผสานการ ปฏิบัติเพื่อการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวความคิด เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และก็สมพระเกียรติ

ในระยะเริ่มต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานสำหรับการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนรอบๆราชสำนักดุสิตเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจมอบเป็น พระราชบุญกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่านหน่วยทหารรักษาท่าน ข้าราชบริพารในท่านฯร่วมกับประชากรจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยกันดูแลแล้วก็ปรับปรุงรักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยาย สู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมุ่งมั่นและก็ยั่งยืนสืบไป

เว็บพนันบอล

ความหมายของ “จิตอาสา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พุทธศักราช 2542 ได้บอกคำจำกัดความของ “จิตอาสา” ดังต่อไปนี้

“จิต” เป็นคำนาม คือ ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และคิด

“อาสา” เป็นคำกริยาหมายถึง เสนอตัวเข้ารับทำ

ด้วยเหตุดังกล่าว “จิตอาสา” ก็เลยเป็น จิตที่การให้ความดีเลิศทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มอกเต็มใจเต็มใจอิ่มอกอิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลา กำลังกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และก็แฮปปี้ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดู ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นอยู่กับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและมองเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” เป็นความสงบเยือกเย็น รวมทั้งพลังแห่งความดีทั้งยังยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนลงได้